فارسی| En امروز : 30 اردیبهشت 1398
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
ستاد هماهنگی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
نشست با روابط عمومی ادارات
شرکت در نماز عبادی سیاسی بخش نشتا
بازدید از واحد های صنعتی بخش خرم آباد
بازدید از واحد های صنعتی بخش خرم آباد
بازدید از موزه مردم شناسی
بازدید از واحد های صنعتی بخش خرم آباد
بازدید از واحد های صنعتی بخش خرم آباد
 جلسه کارگروه حفاری شهرستان تنکابن