فارسی| En امروز : 28 بهمن 1397
پیام مشترک تقدیر امام جمعه و فرماندار بابلسر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن
بابلسر قابلیت های زیادی در حوزه کشاورزی دارد