طی احکام جداگانه ای از سوی استاندار مازندران؛ شهرداران جدید بهنمیر و ارطه منصوب شدند

چاپ محتويات