فارسی| En امروز : 4 بهمن 1399

باحضور محمد حامدی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان بهشهر جلسه ویدئوکنفرانس درخصوص کرونا برگزار شد

کد خبر : 94947 12 تیر 1399
پ

براساس مصوبات جلسه و تاکید استانداری موارد ذیل تااطلاع بعدی باید اجراشود: 1_کلیه بازارهای هفتگی تااطلاع بعدی تعطیل 2_کلیه تالارها فقط با 50 درصد ظرفیت...بازرسی ازتمام تالارها بطور مرتب انجام و درصورت عدم رعایت 50 درصد ظرفیت تالار به مدت یک هفته تعطیل شود 3_کلیه مساجد فقط جهت ادای نمازبارعایت پروتکل باز شودوبرگزاری هرگونه جشن و مراسم مختلف کاملا ممنوع 4_ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه مراجعین به ادارات الزاما ازماسک استفاده نمایند درصورت عدم استفاده از ماسک از ورود ارباب رجوع جلوگیری شود 5_طرحهای دریا با 50 درصد ظرفیت فعالیت نمایند.ظرفیت طرحها اگر فرضا500 اتومبیل پیش بینی شده با ورود 250 اتومبیل ورودی طرح تعطیل شود. ‎

گالری تصاویر

اشتراک گذاری
پیوند ها