فارسی| En امروز : 27 بهمن 1397
جلسه شورای اداری اداره کل امور اداری و مالی استانداری مازندران
جلسه مالی و بودجه استانداری مازندران
جلسه امداد و رفاه استانداری مازندران
جلسه ساماندهی وضعیت پارکینگ استانداری
کمیته ورزشی
جلسه هماهنگی موضوعات رفاهی-انگیزشی کارکنان دولت
جلسه هماهنگی موضوعات رفاهی ، انگیزشی و استخدامی کارکنان دولت
جلسه کمیته تحول اداری