جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بهشهر به ریاست هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر برگزار شد

چاپ محتويات