باحضور محمد حامدی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان بهشهر جلسه ویدئوکنفرانس درخصوص کرونا برگزار شد

چاپ محتويات