جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بهشهر به ریاست حامدی معاون فرماندار و محسنی دبیر کمیته و نماینده سازمان مدیریت برگزار شد

چاپ محتويات