دیدار فرماندار شهرستان از بیماران بخش دیالیز و تقدیر و تشکر از پرسنلین بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی (ره ) شهرستان بهشهر

چاپ محتويات