جلسه کارگروه سوخت به ریاست هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر و با حضور اعضای جلسه برگزار شد

چاپ محتويات