فارسی| En امروز : 7 خرداد 1399
مدارک مورد نیاز  - اداره کل امور اداری و مالی
بخشنامه شماره 1538588 مورخ 07/09/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور
میز خدمت الکترونیک
میز خدمت الکترونیک استانداری مازندران
پیوند ها