فارسی|En امروز : 22 آذر 1397
در جلسات شورای ترافیک مجوز آرام ساز نمی دهیم.
رسیدگی به امورات مردم در اولویت برنامه های مدیران قرار گیرد
وضعیت کارگروه آسیبهای اجتماعی در شهرستان باید تغییر کند
30آبان پایان مهلت دستگاههای اجرایی جهت اتصال به دولت الکترونیک
نظارت بر خبازیها تقویت شود
اسماعیل حسن زاده
اسماعیل حسن زاده فرماندار شهرستان بابلسر ارتباط مستقیم
پیوند ها