فارسی| En امروز : 15 فروردین 1399
جلسه  ویدئو کنفرانس حسین زادگان استاندار مازندران ، با فرماندارا ن  در خصوص عملیات پیشگیرانه از ویروس کرونا
  بازدید میدانی انصارالحسینی فرماندار شهرستان  سوادکوه شمالی  از اجرای طرح  کنترل فاصله گزاری اجتماعی مسیرهای ورودی
بازدید میدانی بخشی مدیرکل پدافند غیر عامل و نماینده استاندار از اجرای طرح کنترل فاصله گذاری اجتماعی
بازدید میدانی بخشی مدیرکل پدافند غیر عامل و نماینده استاندار، به اتفاق پاریاو معاون فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی  جایگاه سوخت پمپ بنزین شیرگاه
جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا به ریاست انصارالحسینی فرماندار و با ضحور بخشی مدیرکل پدافند غیر عامل
بازدید میذانی انصارالحسینی  فرماندار شهرستان سوادکو ه شمالی ،رئیس اداره صمت از واحد صنفی توزیع کننده مواد ضد عفونی کننده
بازدید میدانی  انصارالحسینی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی از اجرای طرح محدودیت کنترل خودرو شهرستان
اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در راستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در سطح روستاهای بخش نارنجستان در روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۱/۸