امروز جمعه, 02 تیر 1396


کد مطلب : ۸۰۸۴  / گروه : معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع /  /  بازدید : ۹۱۳۹

 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

1- نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي اداري و مالي و استخدامي و امور مديريت منابع انساني و اداري ، رفاهي و استخدامي واحد هاي استاني دستگاههاي اجرايي در قالب سياستهاي كلي ابلاغي .

2- ارزيابي وضعيت نيروي انساني مورد نياز واحد هاي استاني دستگاههاي اجرايي براساس شاخص ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و نظارت بر چگونگي صدور مجوزهاي استخدامي براساس اختيارات تفويض شده از سوي مراجع ذيربط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

3- انعكاس نارسائي ها و مشكلات واحد هاي استاني دستگاههاي اجرايي در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني به مراجع ذيربط

4- نظارت بر اجراي تمامي امور اداري و تشكيلاتي ، ارائه تسهيلات رفاهي و استخدامي كارمند استانداري و واحد هاي تابعه براساس قوانين و مقررات .

5- اعلام نظر در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز استانداري و واحدهاي شهرستاني و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري و جذب و استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.

6- اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب و ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مرتبط با وظايف واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه .

7- نظارت بر اجراي امور مالي اعم از نگهداري دفاتر ، اعتبارات ، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي استانداري براساس قوانين و مقررات.

8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستور العمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مربوطه تمامي واحد هاي استاني دستگاه هاي اجرايي.

9- نظارت برانجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحد هاي تابعه براساس قوانين و مقررات .

10- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداري.

11- نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه براساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابظ و دستور العمل هاي بودجه.

12- توانمند سازي و افزايش سطح دانش و مهارت كارمندان از طريق سازماندهي و پيش بيني آموزش هاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي ابلاغي در سطح استان و نظارت بر اجراي آن.

13- مديريت فرايند از طريق نظارت بر تهيه ، تنظيم ارزشيابي و اجراي برنامه هاي آموزشي كارمندان واحدهاي  استاني دستگاههاي اجرايي و شهرداريها با همكاري مراجع آموزشي ذيربط .

14- نظارت بر اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده در سطح استان.

15- مديريت اجراي ارزشيابي نوبه اي كارمندان دولت و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.

16- حمايت از طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري و نظارت بر آموزش بسته هاي مذكور به منظور تسهيل فعاليت واحد هاي مختلف با هماهنگي.

17- نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول اداري ، توسعه فنآوري اطلاعات ، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در واحد هاي استاني دستگاه هاي اجرايي و ارائه گزارش هاي لازم به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

18- تهيه الگو و سيستم هاي اطلاعاتي متناسب با نيازهاي موجود استان و استانداري

19- نظارت بر ارائه صحيح خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحد هاي مختلف استانداري.

20- حمايت از طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري براي انجام فعاليت واحد هاي مختلف.

21- نياز سنجي و نظارت بر اجراي طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي و ارزشيابي آن در چارچوب سياستهاي ابلاغي كشور.

22- نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روشهاي انجام كار، تهيه و تنظيم و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي و شرح وظايف پست هاي استانداري در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

23- انعكاس تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي واحد هاي استاني دستگاه هاي اجرائي براساس ضوابط و          شاخص هاي ابلاغي در سقف پستهاي سازماني مصوب و درچارچوب اختيارات تفويض شده به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

24- نظارت بر انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان و هماهنگي با دبيرخانه ستاد وزارت كشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

25- نظارت بر نحوه اجراي روشها و رويه هاي  اختصاصي و عمومي واحد هاي استاني دستگاههاي اجرايي براساس شاخص ها و ضوابط ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با هماهنگي حوزه مركزي دستگاه اجرايي متبوع .

26- پيگيري و انجام امور مربوط به بهره وري واحد هاي استاني دستگاههاي اجرايي و مسائل و موضوعات مرتبط با معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور و سازمان ملي بهره وري ايران .

27- نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستور العمل ها و رويه هاي اجرايي كار.

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز1744
مجموع40523001

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری