فارسی|En امروز : 25 آذر 1397

تشکیل جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر وشهرستان

کد خبر : 1972 23 خرداد 1397
پ

تشکیل جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر وشهرستان به گزارش روابط عمومی فرمانداری این هیات مصوباتی که در شوراها تصویب می شودبرای تاییدنهایی واجرا آن را بررسی و تاییدمی نماید. هرگونه مصوبه شوراهابدون تاییداین هیات قابلیت اجرایی ندارد. دراین هیات فرماندار، رییس دادگستری ،نماینده شورای عالی استان و نماینده فرماندار حضور دارند. ‎

اشتراک گذاری
پیوند ها